Lõi lọc Alkaline loại I 10″ Hàn Quốc

320.000

Lõi lọc Alkaline loại I 10″ Hàn Quốc

Chất liệu: alkali mineral (khoáng chất kiềm)

Nước kiềm là nước có chỉ số pH>7. nước có pH=7 gọi là nước trung tính, nước có pH<7 gọi là nước có tính axit. Vậy nước kiềm là gì?